Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik maak u in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens ik verzamel en voor welke doeleinden ik deze gebruik. Ik leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Ik vind het belangrijk dat u hier van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De Ademruimte (hierna te noemen ik, mij en wij)

Ik ben community website op gebied van geestelijk welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij verwerken ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Deze gegevens worden door mij verzameld, zodat ik de door mij aangeboden diensten in zijn volledigheid en correctheid kunnen uitvoeren. Ik doe dit in lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het aanmaken en bijwerken van mijn klantenbestand en de bijbehorende administratie. In sommige gevallen werk ik bij de uitvoering van mijn dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens vragen;
  • uw gegevens zonder uw toestemming niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, duidelijke afspraken maken met derde partijen om te waarborgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten u wenst te gebruiken. Ook welke vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft

  • Naam (voornaam, achternaam en eventuele doopnamen)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IBAN

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten u gebruikt):

Om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van al onze diensten. Als u zich bij De Ademruimte meldt met een vraag voor bepaalde dienstverlening, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Als u al een klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst kunnen zijn. Als dienstverlener is het noodzakelijk een goed overzicht te hebben van onze klantrelaties. Mede door het verwerken van uw persoonsgegevens, voldoen wij aan de wettelijke vereiste kwaliteit registraties.

Om een overeenkomst op te stellen van welke aard dan ook

Om ons klantenbestand bij te houden, zodat wij contact met u kunnen houden over lopende dienstverlening of toekomstige dienstverlening.

Om met u te communiceren door middel van het verzenden van informatie m.b.t. mogelijke samenwerkingen of ontwikkelingen op gebied van vastgoed.

Voor de financiële afhandeling van de door u afgenomen dienst hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij met de derde partij overeen dat uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn.  Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Ook is het mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveilingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie delen met onbevoegden; ook niet na beëindiging van het dienstverband. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 5 jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website/ diensten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien tijdens de reguliere openingstijden De Ademruimte. Dit kunt u aan ons kenbaar maken via daandeventer@outlook.com. Om uw gegevens te wijzigen, kunt u een contactformulier invullen op https://deademruimte.nl/. Ook kunt u via dit formulier uw toestemming tot gebruik van uw gegevens intrekken. Hierna zal uw profiel worden verwijderd uit het bestand van De Ademruimte

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via daandeventer@outlook.com

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze versie van de privacyverklaring is in werking getreden op 12 oktober 2020.